آیکون واتساپ
جنرال بکسل

FA | EN
صفحه اصلیدرباره ما تماس
تنش وارده بر رشته های اسلینگ سیم بکسلی

تنش وارده بر رشته های اسلینگ سیم بکسلی

در صورتیکه از اسلینگ های سیم بکسلی بصورت تک رشته در لیفتینگ استفاده می کنید تکلیف مشخص بوده و تنش کششی وارده بر اسلینگ با وزن بار در صورتیکه لیفتینگ بدون شتاب صورت گیرد برابر می باشد. بدیهی است که در صورت استفاده از جرثقیل هایی با سرعت لیفتینگ بالا یک شتاب اولیه و یک تنش کششی مضاعفی بر پیکر رشته های اسلینگ سیم بکسل و یا اسلینگ زنجیر وارد می شود. اما این امر در لیفتینگ بار توسط اسلینگ های چند شاخه سیم بکسل و یا زنجیر میسر نمی باشد.

زمانیکه از اسلینگ های چند شاخه سیم بکسلی و یا زنجیری استفاده می کنیم این رشته ها از هم فاصله می گیرند. هر اندازه ابعاد بار بزرگتر باشد فاصله و زاویه ای که رشته های اسلینگ زنجیر و سیم بکسل از هم میگیرند بیشتر می شود. زمانیکه رشته های سیم بکسل نسبت به راستای عمود بر زمین زاویه پیدا می کنند دیگر تنها تنش کششی وارده بر آنها در راستای عمود بر زمین یا محور Y نبوده و این تنش کششی دارای یک مولفه نیز مماس با زمان خواهد داشت. از این رو مجموع تنش های عمودی برابر با وزن بار و تنش های افقی در جهات مختلف به خنثی نمودن هم در رشته های دیگر زنجیر یا سیم بکسل می پردازند. به بیان ساده تر هر اندازه ابعاد بار بزرگتر باشد نیاز به اسلینگ سیم بکسل یا زنجیر با تعداد بیشتری رشته و یا با رشته هایی با قطر بیشتر خواهد بود.