آیکون واتساپ
جنرال بکسل

FA | EN
صفحه اصلیدرباره ما تماس
بررسی ظاهری سیم بکسل ها

بررسی ظاهری سیم بکسل ها

هر چند سیم بکسل ها از متریال های مختلف و با ساختار های بسیار متنوعی تولید می شوند اما معیارهایی برای بررسی ظاهری آنها وجود دارد. مهمترین مطلبی که در بررسی ظاهری سیم بکسل ها می بایست مورد توجه قرار گیرد یکنواختی و عدم پارگی مفتول های استرند است و در صورتیکه سیم بکسل بصورت روکش دار و یا با آبکاری تهیه می شود بررسی این عوامل نیزاهمیت دارد .از نظر ساختاری و انعطاف سیم بکسلی از کیفیت مناسب برخوردار است که پس از خم شدن و رها شدن بصورت خطی اولیه خود بازگردد. برای سیم بکسل های مغز کنفی باید در نظر داشت در صورتیکه مراحل تولید به دقت انجام نگرفته باشند مغزی سیم بکسل از داخل استرندها بیرون زده می شود.